Nasza świetlica

REGUŁY ZACHOWANIA UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

* Do świetlicy przychodzimy przed lekcjami lub zaraz po zakończeniu zajęć.

* Świetlica szkolna to miejsce, w którym pracujemy i odpoczywamy.
* Bawimy się cicho i zgodnie.

*Dbamy o estetyczny wygląd świetlicy szkolnej.

*Na boisko szkolne wychodzimy zawsze z nauczycielem.

*Na stołówce szkolnej zachowujemy się kulturalnie.

*Szanujemy nauczycieli, siebie nawzajem oraz pozostałych pracowników szkoły.


GŁÓWNYM CELEM ŚWIETLICY JEST

* zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych,
* obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

* tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce

* rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
Do podstawowych zadań świetlicy należy:
* zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych

* pomoc w odrabianiu lekcji

* organizowanie gier i zabaw ruchowych

* organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

* kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

* rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

*Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godz. 6:30 – 17:00.
*Podczas dni nauki szkolnej, wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą.
*Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
*W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.
*Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
*Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły.
*Za bezpieczeństwo uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej odpowiadają nauczyciele. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do jego odbioru przez rodzica.
*Uczniowie na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a po skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej i wówczas za ich bezpieczeństwo odpowiada wówczas nauczyciel prowadzący zajęcia.

Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
- odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun,
- oświadczeń o samodzielnym powrocie dziecka do domu.
W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
* Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy opatrzone podpisanym przez rodziców, prawnych opiekunów piśmie.
* Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie będzie uwzględniana tylko w sporadycznych, nagłych lub uzasadnionych przypadkach.
* Korzystanie przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych jest zabronione.
* Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
* Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
* Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.


PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY
1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: *zorganizowanej opieki wychowawczej
*życzliwego traktowania poszanowania godności osobistej *uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców
*zgłaszania własnych propozycji zabaw
*korzystania z wyposażenia świetlicy
*pomocy przy odrabianiu lekcji
*ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
2. Uczeń jest zobowiązany do:
*przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy
*przestrzegania regulaminu świetlicy
*przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy *kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
*pomagania młodszym kolegom dbania o wspólne dobro, ład i porządek
*dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów stosowania się do poleceń wychowawców
*aktywnego uczestnictwa w zajęciach informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy


NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I KARY
1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, dyplom.
2. Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami
3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły
4. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.